มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย และศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

เมื่อช่วงเช้าของวันท…

โลจิสติกส์เกษตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการศึกษาและพัฒนา…